ch De thi thu dh khoi a 2014 , De thi thu mon Toan, Ly, Hoa Khoi a 2014 - Trang 5

BẤM ĐỂ XEM VĂN MẪU LỚP 12 NHANH NHẤT NHẤT TẠI Loigiaihay.com hot

Home » Đề thi thử đại học khối A


Đề thi thử ĐH CĐ năm 2013 môn Toán (đáp án )

Đề thi thử ĐH CĐ năm 2013 môn Toán (đáp án ) Đề thi thử Hướng dẫn giải chi tiết  Read More »

Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2013 môn Tóan (đáp án )

Đề thi thử Đại học Cao đẳng năm 2013 môn Toán (đáp án) Đề thi Hướng dẫn lời giải  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán năm 2013 ( có lời giải )

Đề thi thử ĐH, CĐ Toán năm 2013 ( có lời giải ) Đề thi thử Hướng dẫn lời giải chi tiết  Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán năm 2013 ( có lời giải )

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng Toán năm 2013 ( có lời giải ) Đề thi thử Hướng dẫn lời giải  Read More »

Đề thi thử ĐD, CĐ môn Lý 2013

Đề thi thử ĐD, CĐ môn Lý 2013 Đề thi thử Đáp án đề thi thử   ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 1 C 11 D 21 C 31 B 41 C 2 A 12 D 22 A 32 B 42 A 3 C 13 A 23 D 33 D 43 D 4 D 14 C 24 A 34 C 44 B 5 D 15 A 25 B 35 B 45 A 6 A 16 A 26 D 36 B 46 A 7 D 17 B 27 B 37 D 47 B 8 B 18 D 28 D 38 A 48 A 9 C 19 C 29 C 39 C 49 A 10 C 20 B 30 B 40 C 50 A  Read More »

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Lý 2013

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Lý 2013 Đề thi thử Đáp án đề thi thử 1 A 11 B 21 C 31 D 41 C 2 D 12 D 22 A 32 C 42 A 3 D 13 C 23 C 33 B 43 A 4 A 14 D 24 C 34 C 44 B 5 A 15 A 25 B 35 C 45 B 6 D 16 A 26 A 36 B 46 A 7 C 17 D 27 B 37 A 47 D 8 C 18 D 28 D 38 B 48 D 9 A 19 B 29 B 39 B 49 B 10 C 20 B 30 D 40 C 50 B  Read More »

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa 2013

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa 2013 Cho: H=1; N=14; O=16; C=12; P=31; Cl=35,5; S=32; Br=80; Na=23; Cu=64; Fe=56; Zn=65; Li=7; Na=23; K=39; Ca=40; Mn=55; Al=27; Mg=24; Ag=108; Ba=137; Câu 1: Hoà tan 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 trong dung dịch HNO3 dư, thu được sản phẩm khử gồm V lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (ở đktc) có tỉ khối so với hiđro bằng... 

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Hóa 2013

Đề thi thử Đại học, Cao đẳng môn Hóa 2013 - Cho : H = 1; O = 16; S = 32; N = 14; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Mn = 55; Cl = 35,5;            Ba = 137; F = 19; Br = 80; I = 127; Al = 27; Mg = 24; Fe = 56; C = 12. - Học sinh không được dùng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Câu 1: Đun sôi dẫn xuất... 

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa năm 2013 ( có đáp án )

Đề thi thử ĐH, CĐ môn Hóa năm 2013 ( có đáp án ) - Cho : H = 1; O = 16; S = 32; N = 14; Na = 23; K = 39; Ag = 108; Mn = 55; Cl = 35,5            Ba = 137; F = 19; Br = 80; I = 127; Al = 27; Mg = 24; Fe = 56; C = 12. - Học sinh không được dùng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Câu 1: Đun sôi dẫn... 

Đề thi thử Đại học cao đẳng môn Toán – đề 3 ( có đáp án )

Đề thi thử Đại học cao đẳng môn Toán – đề 3 ( có đáp án )  Read More »
© 2012 Đáp án đề thi đại học năm 2014 - Đáp án đề thi cao đẳng năm 2014· RSS

Phí dịch vụ tin nhắn tin lấy đáp án, điểm thi, tỉ lệ chọi, điểm chuẩn... gửi đầu số 8712 là: 15.000 VND